Aanvraag van exploitatievergunning voor een straattaxidienst, standplaatstaxidienst of reservetaxidienst of een dienst voor ceremoniële taxi's

Indien u reeds een pdf-formulier hebt ingediend bij taxi@gob.brussels, dan is uw aanvraag geregistreerd. U hoeft het formulier dus niet opnieuw in te vullen.

Voor meer informatie, bel 02 204 14 04 of neem contact op met taxi@gob.brussels

Ga voor meer informatie naar Bezoldigd vervoer | Brussel Mobiliteit

 
1 Start 2 Formuliergegevens controleren vóór indiening 3 Bevestiging
Contactgegevens van de kandidaat-exploitant vergunninghouder
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Adres
Contactgegevens van de exploitant van de vergunde dienst
De vergunninghouder mag ofwel zelf rechtstreeks exploitant zijn als natuurlijke persoon ofwel via een rechtspersoon werken, voor zover hij er als bestuurder met het dagelijkse beheer belast is.
Lijst van zaakvoerders/bestuurders
Als er andere zaakvoerders of bestuurders zijn dan de persoon die in het eerste deel van dit formulier is ingevuld, vul die dan hier in.
Exploitatievergunning voor een straattaxidienst, standplaatstaxidienst of reservetaxidienst of een dienst voor ceremoniële taxi's

Let op:

  • Voor straat- of stationstaxi's kunnen maximaal 2 voertuigen worden aangevraagd tot en met 20 oktober 2023 of wanneer de numerus clausus is bereikt.
  • Voor reservetaxi's is maximaal 20% reservevoertuigen toegestaan indien de exploitant meer dan 10 voertuigen heeft.

Afhankelijk van uw keuze hierboven, vult u in de onderstaande rubrieken het aantal nieuwe vergunningen in dat u voor elke categorie wenst te ontvangen.

Gewenst aantal voertuigen - straattaxidienst
Gewenst aantal voertuigen - standplaatstaxidienst
Gewenst aantal voertuigen - ceremoniële taxi's
Gewenst aantal voertuigen - reservetaxi's
Voertuig(en)

Overeenkomstig artikel 34 en bijlage 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten en artikelen 1 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 betreffende de subcategorieën van taxidiensten en de quota en tarieven die erop van toepassing zijn, verklaart de exploitant bij deze dat zijn voertuigen zullen voldoen aan de criteria inzake de gewenste kwaliteit, netheid en het comfort van het koetswerk en de binnenruimte.

De voor de taxidienst ingezette voertuigen mogen niet ouder zijn dan zeven jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling, zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs.

In afwijking daarvan mogen de voertuigen in de subcategorieën PBM, elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof niet ouder zijn dan acht jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling, zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs.

In afwijking daarvan mogen de voertuigen in de subcategorie grote luxe niet ouder zijn dan tien jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste inverkeerstelling, zoals aangegeven op het inschrijvingsbewijs.

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Uittreksel uit het strafregister (afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid.27 van het Wetboek van Strafvordering) dat minder dan drie maanden oud is, voor de houder van de exploitatievergunning en in voorkomend geval voor de natuurlijke personen die in het orgaan zetelen dat volgens de statuten belast is met het dagelijkse beheer van de rechtspersoon die de exploitant is.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Indien de exploitant een vennootschap is, een uittreksel uit het strafregister (afgegeven overeenkomstig artikel 596, eerste lid.27 van het Wetboek van Strafvordering) voor de vennootschap, dat minder dan drie maanden oud is.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
RSZ-attest waaruit blijkt dat de aanvrager van de vergunning en in voorkomend geval de rechtspersoon/exploitant in orde is met de bijdragen voor zijn personeel, of dat hij niet bijdrageplichtig is.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.
Betalingsbewijs van de kosten voor de opening van het dossier, d.w.z. € 75, te storten op rekeningnummer BE92 0912 3109 2223 / BIC-code: GKCCBEBB, met het bericht "999813 + naam en voornaam van de kandidaatvergunninghouder".
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf.

Contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire, cliquez ici


Ne communiquez aucun mot de passe via Yakforms.